Privacybeleid

 

Privacybeleid & cookie

Wat is het doel van een privacy beleid?

Ik hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Ik probeer er dan ook steeds voor te zorgen dat deze vertrouwelijk worden behandeld. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met mijn privacy- en cookie-beleid.
De website www.acboekhouding.be wordt beheerd door An Compeers. AC Boekhouding & Fiscaliteit BV is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Mijn gegevens zijn:
Hemelboomstraat 12 te 3582 Koersel
BTW BE 0693.781.315

 

Waarom verzamel ik gegevens?

Wanneer jij het contactformulier invult, een offerte aanvraagt of voor elke andere opdracht van mijn boekhoudkantoor, heb ik nood aan een aantal persoonsgegevens. Met deze persoonsgegevens bedoel ik informatie die jij aan mij verstrekt over jezelf, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook bijvoorbeeld financiële gegevens, de samenstelling van je gezin. Deze gegevens heb ik nodig om jou van dienst te kunnen zijn, maar ook omdat er door de overheid aan mij verplichtingen worden opgelegd.
Welke gegevens verzamelt het kantoor:

  • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, …)
  • Financiële bijzonderheden (financiële middelen, solvabiliteit, financiële steun, schulden,…)
  • Geboorteplaats
  • Beroep en betrekking (huidige tewerkstelling, beëindiging betrekking,…)
  • Bezittingen, huur- en verhuur gegevens
  • Samenstelling van het gezin
  • Rijksregisternummer
  • Ondernemingsnummer
  • Huwelijksstatus

De persoonsgegevens die via het contactformulier op mijn website worden verkregen worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze werden opgevraagd. Deze gegevens worden maximaal 2 maanden bewaard.
De beelden die geregistreerd worden via de bewakingscamera’s worden maximaal 1 maand bewaard. Meer informatie over het toegestane gebruik en het bewaren van bewakingsbeelden kan u vinden in de camerawet (21 MAART 2007. – Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s.

 

Aan wie worden jouw persoonsgegevens doorgegeven?

Je persoonsgegevens worden enkel met jouw toestemming doorgegeven aan anderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer gegevens doorgegeven worden aan de overheid om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of mijn opdracht als boekhoudkantoor uit te kunnen voeren. Dit kantoor zal je persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met een andere organisatie of entiteit, tenzij je daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hiermee uitdrukkelijk mee instemde.
Toch is het mogelijk dat ik verplicht ben jouw persoonsgegevens door te geven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid. Ook kan ik dit op eigen initiatief doen indien ik te goeder trouw van oordeel ben dat het doorgeven van de gegevens nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, of om de rechten of de goederen van mijn kantoor te beschermen

 

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Om jouw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen heeft mijn kantoor de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de databanken waarin de persoonsgegevens worden bewaard te beschermen tegen onwettige toegang, ongeoorloofde toegang en tegen verlies of diefstal van jouw gegevens.

 

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens te controleren, verbeteren of verwijderen. Dit kan via volgend
E-mail: an@acboekhouding.be

 

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

 

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.  De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.
Wat als je een klacht hebt?
Indien je een klacht hebt over de manier waarop in mijn kantoor wordt omgesprongen met uw persoonsgegevens, kan je altijd een klacht indienen op onderstaand adres:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be
Ik behoud het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Op deze pagina vind je steeds de huidige & geldende versie.

 
AC Boekhouding Boekhouding & Fiscaliteit Boekhouder

Volg AC Boekhouding & Fiscaliteit bv

AC Boekhouding & Fiscaliteit bv

Wilt u meer informatie of heeft u een specifieke vraag? Ik help u graag verder

an@acboekhouding.be

+32 497 99 84 49

Hemelboomstraat 12, 3582 Koersel (Beringen)

Fiscaal Accountant ITAA 10216827

ITAA 50018654

BTW BE 0693.781.315